Pháp thoại Hảo Tâm Xuất Gia do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Tây Thiên, ngày 3.8.2019

Bài liên quan