Pháp thoại Hai Loại Tiếng Ồn Của Thiền Định do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-12-2018

video