Bài pháp thoại Hết Phước Làm Người do Thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Thiền Lâm (Xuân Hưng – Đồng Nai), ngày 30-09-2018

Bài liên quan