Pháp thoại Hộ trì cho nhau do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Chùa Phổ Quang, Úc Châu ngày 13.11.2018

video