Pháp thoại Học Hạnh Từ Bi Của Đức Phật do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 17-08-2018

Bài liên quan