Bài giảng Khai Thị Ngay Bây Giờ (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Như Lai Thiền Tự, ngày 24 6 2018