Bài pháp thoại Kinh Bách Dụ 04 do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 6/3/2004

Bài liên quan