Bài thuyết pháp “Kinh Dược Sư 19” do Đại Đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, 11328-97St Edmonton, AB, Canada ngày 25/06/2011

Bài liên quan