Bài thuyết pháp Kinh Quán Niệm Hơi Thở: Tám Tụ Tính Của Giới do Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Tu viện Bát Nhã ngày 06.06.2008

 

Bài liên quan