Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Kinh Trung Bộ và cuộc sống (CD 06)
Lời thiệu: Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò 31
Ngày 08-01-06
Mời quí vị phật tữ nghe Mp3 tại :
http://tusachphathoc.com/media/kinh-trung-bo-va-cuoc-song-cd-06/kinh-trung-bo-031-nghe-thuat-song-hoa-hop-a-08-01-2006-thich-nhat-tu.html

Bài liên quan