Bài pháp thoại Làm Sạch Trong Ngoài do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Phổ Đức (Calgary, AB), ngày 29-05-2018

video