Bài pháp thoại Lợi ích Khi Thờ Phật Tại Nhà do đại đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Tu Viện Bát Nhã (TP. Bảo Lộc – T. Lâm Đồng) ngày 04-04-2018

video