Bài pháp thoại Mưa Pháp Thấm Đất Tâm do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm (Canada), ngày 10-06-2018

Bài liên quan