Pháp thoại Mười Nền Tảng Niềm Tin Trong Đạo Phật do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 14-08-2018

video