Bài pháp thoại Mười Phương Sen Nở phần 14 do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện trúc lâm, canada ngày 02/06/2012, sinh hoạt tu học hằng tuần

Bài liên quan