Bài pháp thoại Người Đi Ngang Đời Ta do Đại Đức Thích Thiện Tuệ thuyết giảng trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 85 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 26-11-2017

video