pháp thoại: “Nguyện lực về Tịnh Độ” do Ni Sư Hương Nhũ giảng tại đạo tràng Chùa Linh Sơn, Montreal, canada trong chuỗi hoằng pháp Canada 2019

Bài liên quan