Bài pháp thoại “Oai Thần Quán Âm” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Quan Âm Tu Viện

Trong dân gian Việt Nam chúng ta rất kính ngưỡng ngài Quan Thế Âm, dù là người chưa từng đến chùa, chưa từng học tu, chưa từng hiểu về giáo lý của đức Phật, nhưng chỉ cần đứng trước hình tượng của Ngài thì tất cả đều tỏ lòng vô cùng kính ngưỡng. Để tìm hiểu tại sao tất cả mọi người đều kính ngưỡng Ngài thì mọi người hãy cùng lắng nghe thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.

video

Download MP3