Bài pháp thoại Pháp Hoa Bảy Dụ Phần 1 do Thầy Thích Pháp Hòa giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 06.04.2018

video