Facebook: https://www.facebook.com/ThichNhatTu?fref=ts
Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 15/12/2013
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-phong-sinh-cuu-mang-15122013-thich-nhat-tu/

Bài liên quan