Bài pháp thoại Phước Sức Khỏe do đại đức giảng sư Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Phước Long (H. Cai Lậy – T. Tiền Giang)

video