Quan Âm Thị Kính. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Viên Giác Thiền Tự, ngày 06-04-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1883,Quan-am-Thi-Kinh.tsph

Bài liên quan