Tâm kinh 04: Cắt lớp thực tại – Thích Nhật Từ thuyết giảng

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 03-01-2010

Bài liên quan