Pháp thoại Tám Nền Tảng Chánh Niệm do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong ngày tu thiền cho người bận rộn kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-07-2018

video