Bài giảng Thiền Và Chứng Tâm Thần Hoang Tưởng do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 29-08-2018

video