Pháp thoại Tín Ngưỡng Phật Giáo – Học Phật Và Tu Phật do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-10-2018

video