Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 1 năm 2006
Giới thiệu: Giảng tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tân Hiệp
Tỉnh Bình Phước
Ngày 18-1-2006
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại :
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-1-nam-2006/triet-ly-song-qua-ngu-ngon-con-cho-a-18-01-2006-thich-nhat-tu.html

Bài liên quan