Kinh Phật Nói Về Thời Và Phi Thời

Phật Thuyết Thời Phi Thời Kinh

Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch

Bản Việt dịch của Thích Nguyên Hưng

***

Tôi nghe như thế này:

Một thuở nọ, Đức Phật ở vườn trúc Thước Phong, tại thành Vương Xá. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ kheo:

– Nay Ta nói về thời và phi thời cho các ông nghe. Hãy khéo mà suy nghĩ.

Các tì-kheo đáp:

– Như lời Thế Tôn! Chúng con nghe và học.

Đức Phật bảo các tì-kheo:

– Ở trong đây, thế nào là thời, thế nào là phi thời, tì-kheo nên biết. Mùa đông, từ mười sáu đến ba mươi tháng tám, 7 bước là thời, 5 bước rưỡi là phi thời; từ ngày một đến ngày mười lăm tháng chín, 8 bước là thời, 6 bước 8 lóng tay là phi thời; từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 9, 9 bước là thời, 7 bước 6 lóng tay là phi thời. Từ 1 đến ngày 15 tháng 10, 10 bước là thời, 8 bước 3 lóng tay là phi thời; từ ngày16 đến ngày 30 tháng 10, 11 bước là thời, 9 bước 3 lóng tay là phi thời; từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11, 12 bước là thời, 10 bước 6 lóng tay là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 11, 11 bước là thời, 10 bước 1 lóng tay là phi thời; từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 12, 11 bước là thời, 9 bước 4 lóng tay là phi thời.

Mùa xuân, từ ngày 16 đến 30 tháng 12, 10 bước là thời, 8 bước thiếu 1 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 1, 9 bước rưỡi là thời, 7 bước thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 1, 9 bước là thời, 6 bước thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 2, đi 8 bước là thời, 5 bước là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 2, 7 bước là thời, 4 bước thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 3, 6 bước là thời, 3 bước thiếu 4 lóng tay là phi thời; từ 16 đến ngày 30 tháng 3, 5 bước là thời, 3 bước thiếu 6 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 4, 4 bước là thời, 2 bước thiếu 1 lóng tay là phi thời.

Mùa hạ, từ 16 đến 30 tháng 4, 3 bước là thời, 2 bước thiếu 4 lóng tay là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 5, 2 bước là thời, thiếu 3 lóng tay là phi thời; từ ngày 16 đến 30 tháng 5, 2 bước rưỡi là thời, 1 bước thiếu là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 6, 4 bước là thời, 2 bước thiếu 2 lóng tay là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 6, 4 bước là thời, 2 bước rưỡi là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 7, 5 bước là thời, 3 bước thiếu là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 7, đi 5 bước rưỡi là thời, 3 bước thiếu là phi thời; từ 1 đến ngày 15 tháng 8, 6 bước là thời, 4 bước thiếu là phi thời; từ 16 đến 30 tháng 8, 6 bước rưỡi là thời, 4 bước rưỡi thiếu là phi thời. Như thế, các tì-kheo! Ta đã nói thời và phi thời trong 12 tháng. Đây là điều các thanh văn nên làm. Ta vì thương xót và lợi ích cho các ông mà nói. Việc Ta nên làm đã xong. Các ông nên hành trì. Hoặc ở dưới gốc cây vắng, hoặc đồng trống, thường ngồi mà suy nghĩ. Chư tì-kheo chớ có buông lung mà sau này hối hận. Đây là những lời dạy bảo của Ta.

Khi Phật thuyết kinh xong, các thầy tì-kheo đều vui mừng, khuyến khích và giúp nhau thụ trì.

Vì nhân duyên khinh mạn, nên chết đọa đường ác

Nhờ khéo tu thiện pháp, sẽ được sanh cõi trời

Nhờ nghiệp tu thiện ấy, xa ác,được giải thoát

Chẳng khéo quán nhân duyên, thân hoại, vào đường ác.

  Xem thêm:

 • Kinh Bổn Sự - Kinh Tạng
 • Kinh Thái Tử Đức Quang - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Cú – Nguyên Thuận dịch - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Tập Yếu Tụng - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Răn Dạy Vắn Tắt - Kinh Tạng
 • Kinh Pháp Cú – Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch - Kinh Tạng
 • Thiện ác nghiệp báo phần 06 – Nhập Đạo - Kinh Tạng
 • Kệ Khuyến Phát Chư Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 23 - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 21 - Kinh Tạng
 • Kinh Luận Phát Tâm Bồ Đề - Kinh Tạng
 • Kinh Năm Thiên Sứ Của Vua Diêm La - Kinh Tạng
 • Kinh Vô Cấu Xưng - Kinh Tạng
 • Kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập - Kinh Tạng
 • Kinh Những Điều Trái Nghịch Của Ma - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương - Kinh Tạng
 • Kinh Trung Bộ 28 – Ðại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Mahàhatthipadopama sutta) - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân - Kinh Tạng
 • Kinh Phật Dạy Về Đối Trị Bệnh Tật - Kinh Tạng
 • Kinh Đại Thừa Lí Thú Lục Ba La Mật Đa - Kinh Tạng