Trang Chủ Danh mục Nguyên Hồng

Danh mục: Nguyên Hồng

kinh luat luan 19

Ba Mươi Bài Luận Tụng Duy Thức

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 16

Giảng Luận Và Giải Thích Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát tạo, Tùy Cấp Đa Cộng Hành Củ Đẳng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 26

Luận Bản Nhiếp Đại Thừa

Vô Trước Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 33

Luận Chuyển Thức

Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 14

Luận Đại Thừa Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 34

Luận Duy Thức

Thiên Thân Bồ Tát tạo, Hậu Ngụy Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 13

Luận Hai Mươi Kệ Tụng Duy Thức

Thế Thân Bồ Tát tạo, Đường Huyền Tráng dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 2

Luận Nhiếp Đại Thừa

A Tăng Già Tác Hậu Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 21

Luận Nhiếp Đại Thừa

Vô Trước Bồ Tát tạo, Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 40

Luận Thành Duy Thức Bảo Sanh

Hộ Pháp Bồ Tát tạo, Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
phap bao 7

Thích Nghĩa Luận Nhiếp Đại Thừa

Thế Thân Bồ Tát Thích Trần Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch của Nguyên Hồng
kinh luat luan 32

Luận Kim Cang Đỉnh Du Già Trung Phát Tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề

Đường Bất Không dịch. Việt dịch (1) của Thích Như Điển. Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Việt dịch (3) của Nguyên Hồng
phap bao 5

Luận Đại Thừa Khởi Tín

Mã Minh Bồ Tát tạo, Lương Chơn Đế dịch. Bản Việt dịch (1) của Tâm Minh Lê Đình Thám. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Hồng

Xem Nhiều