Sunday, 24 September, 2023
Giáo Trình Phật Học - 02. Tứ Diệu Đế

Giáo Trình Phật Học – 02. Tứ Diệu Đế

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 II TỨ DIỆU ĐẾ (Bốn Chân Lý Cao Diệu) MỤC LỤC Tứ Diệu Đế Là Gì? Tại...
Trái Tim Của Bụt - Bài 13 Như lý tác ý

Trái Tim Của Bụt bài 13: Như lý tác ý

Trái Tim Của Bụt bài 13: Như lý tác ý Chúng ta đã học rằng trong tinh thần của Tứ diệu đế, một sự thật gồm chứa cả ba sự...
Bước Đầu Học Phật - 16. Pháp tu căn bản của Phật tử

Bước Đầu Học Phật – 16. Pháp tu căn bản của Phật tử

-16- Pháp tu căn bản của Phật tử Ða số người xưng là Phật tử mà không biết rõ đường lối tu hành, ai bày sao làm vậy, trở thành mê...
Giáo Trình Phật Học - 01. Cuộc đời của Đức Phật

Giáo Trình Phật Học – 01. Cuộc đời của Đức Phật

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 I CUỘC ĐỜI CỦA ĐỨC PHẬT NỘI DUNG  1. Đản Sinh 2. Lời Tiên Tri 3. Lễ Hội Cày...
Trái Tim Của Bụt - Bài 12 Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu

Trái Tim Của Bụt bài 12: Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu

Trái Tim Của Bụt bài 12: Tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu Hôm nay là ngày 30 tháng chạp năm 1993, chúng ta ở tại Xóm Thượng và học...
Bước Đầu Học Phật - 15. Ngày Lễ Vu-lan

Bước Đầu Học Phật – 15. Ngày Lễ Vu-lan

-15- Tinh thần giác ngộ của đạo Phật qua ngày lễ Vu-lan Hôm nay nhân ngày lễ Vu-lan, chúng tôi có một thời thuyết pháp với đề tài "TINH THẦN GIÁC NGỘ...
Trái Tim Của Bụt - Bài 11 Chánh niệm là tự làm chủ

Trái Tim Của Bụt bài 11: Chánh niệm là tự làm chủ

Trái Tim Của Bụt bài 11: Chánh niệm là tự làm chủ Hôm nay là ngày 26 tháng chạp năm 1993, chúng ta học tiếp về chánh niệm. Chữ niệm chúng...
Giáo Trình Phật Học

Giáo Trình Phật Học

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 MỤC LỤC Lời Nói Đầu Về Tác Gỉa Lời Người Dịch 01. Cuộc Đời Của Đức Phật 02. Tứ...
Bước Đầu Học Phật - 14. Ngũ Thừa Phật Giáo

Bước Đầu Học Phật – 14. Ngũ Thừa Phật Giáo

-14- Giác ngộ pháp gì ứng dụng tu Ngũ thừa Phật giáo? I.- MỞ ÐỀ Tất cả pháp Phật dạy đều trước phải giác ngộ rồi sau mới ứng dụng tu. Cũng...
Trái Tim Của Bụt - Bài 10 Sống giây phút hiện tại

Trái Tim Của Bụt bài 10: Sống giây phút hiện tại

Trái Tim Của Bụt bài 10: Sống giây phút hiện tại Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 1993 chúng ta ở tại Xóm thượng và học tiếp về...
Bước Đầu Học Phật - 13. Nghiệp Báo

Bước Đầu Học Phật – 13. Nghiệp Báo

-01- Nghiệp Báo I.- MỞ ÐỀ Mọi việc khổ vui trong kiếp hiện tại của chúng ta đều do nghiệp quá khứ và hiện tại chi phối. Nghiệp lành thì được vui,...
Trái Tim Của Bụt - Bài 09 Chánh niệm và 51 tâm hành

Trái Tim Của Bụt bài 09: Chánh niệm và 51 tâm hành

Trái Tim Của Bụt bài 09: Chánh niệm và 51 tâm hành Hôm nay là ngày 19 tháng Chạp năm 1993, chúng ta học tiếp về bát chánh đạo. Hôm...
Bước Đầu Học Phật - 12. Tội và Phước

Bước Đầu Học Phật – 12. Tội và Phước

-12- Tội và phước I.- MỞ ÐỀ Nói đến tu hành là nói đến tội phước, nếu không rõ tội phước tức là không rõ sự tu hành. Nếu người tu mà...
Trái Tim Của Bụt - Bài 08 Ái ngữ

Trái Tim Của Bụt bài 08: Ái ngữ

Trái Tim Của Bụt bài 08: Ái ngữ Chánh ngữ tức là lời nói chân chính. Đây là một phép thực tập rất quan trọng. Chúng ta biết rằng chánh...
Bước Đầu Học Phật - 11. Mê tín, Chánh tín

Bước Đầu Học Phật – 11. Mê tín, Chánh tín

-11- Mê tín, Chánh tín I.- MỞ ÐỀ Ðạo Phật chủ trương giác ngộ mang ánh sáng trí tuệ soi rọi cho thế gian. Mọi lẽ thật đều hiện bày dưới ánh...
Trái Tim Của Bụt - Bài 07 Bát chánh đạo tương sinh tương tức

Trái Tim Của Bụt bài 07: Bát chánh đạo tương sinh tương tức

Trái Tim Của Bụt bài 07: Bát chánh đạo tương sinh tương tức Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 1993, chúng ta ở Xóm Hạ và học tiếp...

Bài mới