Phật ngự nơi nào? ơi đổi thay 
Mà thương, mà hiểu vẫn đong đầy. 
Mở lòng phụng sự cùng nhân loại 
Đâu ngờ.. Phật hiện giữa đôi tay!

Ai biết tận tường lẽ sắc, không?
Không còn kiếm Phật khắp Tây, Đông 
Bỏ buông chấp thủ, đời vô ngã. 
Trọn chén trà vui với Phật lòng… 


Như Nhiên