… Từ nay xin trọn ý lành
”Phản quan tự kỷ” tịnh thanh nghiệp trần.

Ngày đêm tu tập tinh cần
Bước qua thất niệm để gần Đạo tâm. 

Nguyện không gây tạo lỗi lầm
Nguyện nhìn nhân thế với tầm mắt thương..

Từ bi, khiêm hạ, nhịn nhường
Cõi lòng an tịnh giữa buồn, lúc vui.. 

Con xin dưới bóng Phật ngồi
Đường Tu vững tiến không lùi từ đây.

– Hương hoa chẳng ngược gió bay
Hương người đức hạnh.. Biết ”quay trở về”..Như Nhiên 
Thích Tánh Tuệ