Bình Minh Mưa – Pau Xtôp Xki

301

Bình Minh Mưa

Tác giả: Pau Xtôp Xki

Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM ấn hành 2000

Giọng đọc: Quỳnh Giang