Chiếc Lược Ngà – Nguyễn Quang Sáng

531

Chiếc Lược Ngà

Tác giả: Nguyễn Quang Sáng

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ HCM và Công ty Sách Phương Nam ấn hành 

Giọng đọc: Minh Hoàng