Bông Hồng Vàng Và Bình Minh Mưa

Tác giả: Pauxtôpxki

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Quang Điền