Hạnh Phúc Mong Manh – Nguyễn Quang Lập 

370

Hạnh Phúc Mong Manh

Tác giả: Nguyễn Quang Lập 

Nhà Xuất Bản Văn Học và Công ty Sách Phương Nam ấn hành

Giọng đọc: Trung Nghị