Út Quyên Và Tôi

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Đỗ Trung Hậu