Nam Nữ Bình Quyền

Tác giả: Đặng Văn Bảy 

Nhà Xuất Bản Đại Học Hoa Sen ấn hành (tái bản)

Giọng đọc: Trung Nghị