Trinh Sát Viên Một Mắt

Tác giả: Trần Kim Trắc 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Can