Họ Đã Vượt Lên Số Phận Nghiệt Ngã

Giọng đọc: Đỗ Trung Hậu