Tự Nhiên Như Người Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Trương Quý 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Nghị