36 Kế Binh Pháp Tôn Tử

Tác giả: Trịnh Ngọc Hoa

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2003

Giọng đọc: Trung Nghị

Kế thứ nhất: Mạn thiên quá hải

Kế thứ hai: Vây Ngụy cứu Triệu

Kế thứ ba: Mưu sâu của Khổng Minh

Kế thứ tư: Dĩ dật đãi lao

Kế thứ năm: Mượn gió bẻ măng

Kế thứ sáu: Giương Đông kích Tây

Kế thứ bảy: Hư hư thực thực

Kế thứ tám: Ám độ Trần Thương

Kế thứ chín: Cách bờ xem cháy

Kế thứ mười: Khẩu Phật tâm xà

Kế thứ mười một: Lý phạt Đào Cương

Kế thứ mười hai: Thuận thủ Khiên Dương

Kế thứ mười ba: Đả thảo kinh xà

Kế thứ mười bốn: Mượn xác hoàn hồn

Kế thứ mười lăm: Điệu hổ ly sơn

Kế thứ mười sáu: Muốn bắt nên thả

Kế thứ mười bảy: Thả con săn sắt bắt con cá rô

Kế thứ mười tám: Bắt giặc bắt vua

Kế thứ mười chín: Rút củi dưới nồi

Kế thứ hai mươi: Đục nước béo cò

Kế thứ hai mươi mốt: Kim thiền thoát xác

Kế thứ hai mươi hai: Đóng cửa bắt giặc

Kế thứ hai mươi ba: Xa thân gần đánh

Kế thứ hai mươi bốn: Giả Đạo trượng hổ

Kế thứ hai mươi lăm: Thay xà đổi cột

Kế thứ hai mươi sáu: Chỉ gà mắng chó

Kế thứ hai mươi bảy: Giả si bất điên

Kế thứ hai mươi tám: Lên lầu rút ván

Kế thứ hai mươi chín: Cây cành nở hoa

Kế thứ ba mươi: Phản khách vi chủ

Kế thứ ba mươi mốt: Mỹ nhân kế

Kế thứ ba mươi hai: Không thành kế

Kế thứ ba mươi ba: Phản gián kế

Kế thứ ba mươi bốn: Khổ nhục kế

Kế thứ ba mươi lăm: Liên hoàn kế

Kế thứ ba mươi sáu: Tẩu vi thượng sách