O Chuột – Tô Hoài

289

O Chuột 

Tác giả: Tô Hoài

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành năm 2000

Giọng đọc: Trung Nghị