Người Chăn Kiến

Tác giả: Bùi Ngọc Tấn

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Nghị