Thả Diều

Tác giả: Lý Lan 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 1996

Giọng đọc: Trung Can