Sài Gòn Dòng Sông Tuổi Thơ

Tác giả: Lê Văn Nghĩa 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Can