Ký Ức Vụn 

Tác giả: Nguyễn Quang Lập
 
Nhà Xuất Bản Văn Học và Công ty Sách Phương Nam ấn hành
 
Giọng đọc: Phạm Hùng