Cách Nhau Chỉ Một Giấc Mơ

Tác giả: Nguyễn Thị Hậu

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành 

Giọng đọc: Nguyên Xuyến