Mối Tình Năm Cũ – Nguyễn Ngọc Tư

263

Mối Tình Năm Cũ 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
 

Nhà Xuất Bản Trẻ và Báo Tuổi Trẻ ấn hành năm 2005

Giọng đọc: Bạch Lý