Miếu Âm Hồn

Tác giả: Nguyễn Trí Công 

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Phạm Hùng